کانال تلگرام

ممبر های واقعی و فیک که به کانال شما کمک می کنند

فالوور اینستاگرام

فالوور های ایرانی واقعی و فیک

گروه تلگرام

گروه خود را پر مخاطب نشان دهید و گروه بزرگی داشته باشید

ممبر پاپ آپ کانال تلگرام
 • ۵۰۰ ممبر ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر اجباری کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۳,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۲۶,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۳۹,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۵۲,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۶۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۲۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ممبر قفلی کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر فیک کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر فیک گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۸,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۱۶,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۲۴,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۳۲,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر واقعی گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ممبر پروکسی کانال تلگرام
 • ۵۰۰ ممبر ۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فالوور اجباری اینستاگرام
 • ۱۰۰۰ فالوور ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
 • ۱۰۰۰ فالوور ۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ فالوور ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۷۰۰۰ فالوور ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فالوور فیک اینستاگرام
 • ۱۰۰۰ فالوور ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۹۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر گروه به گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر گلد ( طلایی ) تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
268+مشتری راضی
10+محصول
12+سال تجربه
_

درباره استار عضو

تیم استار عضو با سابقه چندین ساله در حوزه ی ارائه خدمات تلگرام و با پشتیبانی ۲۴ ساعته تمام نیازهای مشتریان عزیز را برطرف می نماید و مشتریان می توانند با همکاران ما برای خرید محصول مورد نظر مشورت نمایند.

 • ارائه خدمات ممبر کانال تلگرام
 • ارائه خدمات ممبر گروه تلگرام
 • ارائه دهنده خدمات فالوور اینستاگرام
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
 • پرداخت امن و قابل پیگیری