کانال تلگرام

ممبر های واقعی و فیک که به کانال شما کمک می کنند

فالوور اینستاگرام

فالوور های ایرانی واقعی و فیک

گروه تلگرام

گروه خود را پر مخاطب نشان دهید و گروه بزرگی داشته باشید

ممبر پاپ آپ کانال تلگرام
 • ۵۰۰ ممبر ۷۵.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ممبر اجباری کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ممبر قفلی کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۹۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر فیک کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر فیک گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر واقعی گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ممبر پروکسی کانال تلگرام
 • ۵۰۰ ممبر ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
فالوور فیک ایرانی اینستاگرام
 • ۱۰۰۰ فالوور ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
 • ۱ ساعت ارسال ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲ ساعت ارسال ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳ ساعت ارسال ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴ ساعت ارسال ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵ ساعت ارسال ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۶ ساعت ارسال ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۷ ساعت ارسال ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰ ساعت ارسال ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فالوور فیک خارجی اینستاگرام
 • ۱۰۰۰ فالوور ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۹۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر گروه به گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ممبر گلد ( طلایی ) تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
268+مشتری راضی
10+محصول
12+سال تجربه
_

درباره استار عضو

تیم استار عضو با سابقه چندین ساله در حوزه ی ارائه خدمات تلگرام و با پشتیبانی ۲۴ ساعته تمام نیازهای مشتریان عزیز را برطرف می نماید و مشتریان می توانند با همکاران ما برای خرید محصول مورد نظر مشورت نمایند.

 • ارائه خدمات ممبر کانال تلگرام
 • ارائه خدمات ممبر گروه تلگرام
 • ارائه دهنده خدمات فالوور اینستاگرام
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
 • پرداخت امن و قابل پیگیری

<a referrerpolicy=’origin’ target=’_blank’ href=’https://trustseal.enamad.ir/?id=422336&Code=Ivzn8g5ZbfMycywidioUQ26a1oB0InIx’><img referrerpolicy=’origin’ src=’https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=422336&Code=Ivzn8g5ZbfMycywidioUQ26a1oB0InIx’ alt=” style=’cursor:pointer’ Code=’Ivzn8g5ZbfMycywidioUQ26a1oB0InIx’></a>

I am raw html block.r/>Click edit button to change this html

<p>I am raw html block.<b<a referrerpolicy=’origin’ target=’_blank’ href=’https://trustseal.enamad.ir/?id=422336&Code=Ivzn8g5ZbfMycywidioUQ26a1oB0InIx’><img referrerpolicy=’origin’ src=’https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=422336&Code=Ivzn8g5ZbfMycywidioUQ26a1oB0InIx’ alt=” style=’cursor:pointer’ Code=’Ivzn8g5ZbfMycywidioUQ26a1oB0InIx’></a>r/>Click edit button to change this html</p>